Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında aydınlatma metni

Retina Data Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmış olup, tarafınıza sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup; işbu aydınlatma metni, Kanun’un 10.maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanarak https://www.retinadata.com/ adlı internet sitesi (bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır) ziyaretçilerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Veri̇ Sorumlusu

Şirket, 6698 sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

 • Ticaret Unvanı : Retina Data Teknoloji Anonim Şirketi
 • Vergi Numarası : 7340935977
 • İletişim Sorumlusu : Erdem Ağaoğlu
 • E-posta : [email protected]

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi Ve İşlenen Verileriniz

Şirket’e ait internet sitesinin ziyaret edilmesi için üyelik kaydı yapılması zorunlu olmamakla birlikte, ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi sizlere sunmak ve sizlerle iletişime geçilebilmek adına bizlerle internet sitesi üzerinden form doldurmak sureti ile paylaştığınız ad/soyad ve e-posta verileriniz otomatik yollarla Şirket tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri

İnternet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz; ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin sizlere sunulması ve sizlere sağlanan bu hizmetlerin yürütülerek sizlere destek hizmeti sağlanması ve ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerimizden haberdar edilmeniz amaçları ile, Kanun’un 5. maddesinin 2.fıkrasında ve GDPR’ın 6.maddesinde düzenlenen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Bu bilgiler haricinde, internet sitesini ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi internet sitesindeki ziyaretçi hareketlerinize ilişkin veriler, kişisel bilgi içermeyecek şekilde anonim olarak, ziyaretçilerin hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi amacıyla toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket tarafından, yukarıda yer alan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin yararlanmasını sağlamak, sitesinin sizlerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi amaçları ile, iş ve çözüm ortaklarına, reklam ajansına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Yöntemi, Süresi Ve Alınan Önlemler

Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da ve sair mevzuatlarda yer alan süreler dikkate alınmak suretiyle saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte, anonimleştirilmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrolleri ve önlemlerine tam uygunluk sağlanacak şekilde korunmaktadır.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, hangi hak/hakları kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı da içerecek şekildeki yazılı talebinizi, “Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280G/203 ODTÜ Teknokent BİLİM Çankaya Ankara Türkiye” adresine aşağıda yer alan bilgi/belge ile bizzat elden iletebileceğiniz gibi, noter kanalıyla veya [email protected] kep adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmış şekilde de iletebilirsiniz.

Şirket’e iletilmiş olan başvurularınıza ilişkin yanıtlar, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç talebinizin Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad
 • Islak imza, mobil imza ve/veya güvenli elektronik imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, kimlik kopyanızı bizlerle paylaşmanız halinde; adınız, soyadınız ve adres bilgileriniz dışında kalan diğer tüm bilgilerinizin tarafınızca karalanmasını ve anılan kopya üzerine “bu bir kopyadır” ifadesinin açıkça yazılmasını rica ederiz.

Öte yandan, başvurunuzun herhangi bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan alınabileceğini hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgiye, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en ve https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.